MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek." (János 14:1-2)

Biblia- Szentírás
A "Biblia" név a görög biblion szó többes száma. A biblion szó jelentése: könyvtekercs. A biblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. A Biblia jelentése tehát: Könyvek. Az i. sz. II. századtól fogva kezdték ezt a nevet a keresztények Istentől ihletettnek vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Az Ószövetségben egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét (Dn. 9:2). Az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e könyvnek a rendkívülisége nem külső, emberi formájában van: könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát nevezik egyszerűen Írásnak, Írásoknak is. Jézus és az Újszövetség írói is használják ezt az elnevezést (Mk. 12:24; II. Tim. 3:16 stb.). Továbbá nevezik Isten Igéjének, Szentírásnak, Könyvek Könyvének is. Az "Isten Igéje" elnevezés a Szentírásból származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Lásd pl.: Dn. 9:2; Jn. 17:17; I. Pt. 1:23, 25. Ugyancsak a Szentírásból származik az "Úr könyve" név is, ami igen kifejező és jelentőségteljes. Lásd: Ésa. 34:16-ban. Eszerint a Biblia "Isten könyve" az embereknek. A Biblia két fő részből áll: Ó- és Újszövetségből vagy Ó- és Újtestamentumból. A latin "testamentum" elnevezést a Vulgata (a Biblia latin nyelvű fordítása) nyomán használják. Közérthetőbb az Ó- és Újszövetség megjelölést alkalmazni, mivel nem végrendeletről van szó, amit a "testamentum" szó elsődlegesen sugall, hanem Isten Izráellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségéről. (Vö.: II. Móz. 24:8; Mt. 26:28) Ugyanakkor a testamentum elnevezésnek is van értelme. Azt fejezi ki, hogy ezek az Írások szent hagyatékok, akár Izráelre vagy az őskeresztény egyházra gondolunk, akár pedig Isten meghagyatkozásának értelmezzük a kifejezést. Az Ószövetség az Izráel népével kötött szövetség keretén belül adott kinyilatkoztatásokat (Isten cselekedeteit és prófétái által közölt üzeneteit) örökíti meg. Az Újszövetség a keresztény egyházzal kötött szövetség keretén belül közölt kinyilatkoztatásokat (Jézus életét, az ősegyház tapasztalatait, az apostoli tanításokat, az egyház további útjára vonatkozó jövendöléseket) tartalmazza. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 iratot tartalmaz, amelyek mintegy 1500 esztendő folyamán, az i. e. XV. századtól kb. i. e. 400-ig Izráel népe körében, és az i. sz. I. században az őskeresztény egyház körében keletkeztek.

 

Médiumi élmények
A „Médiumi élmények”-ben a legkülönfélébb médiumi jelenségekről van szó, melyek Eszter médium saját élményeit foglalja össze. Így ír erről maga Eszter: „Azok a titokzatos jelenségek, amelyek a médiumitással együtt járnak, már zsenge gyermekkoromban mutatkoztak s egy némelyikük olyan hatással volt reám, hogy emlékük ma is úgy él a lelkemben, mintha tegnap történtek volna. Környezetemben sohasem hallottam túlvilági életről, vagy szellemekről beszélni és így ez a tudatomba még véletlenül sem juthatott bele; minden alap híján tehát a képzelődésnek még a lehetősége is ki volt zárva. A jelenségek önként, váratlanul, minden előzmény nélkül következtek be és a lelkemből majd minden alkalommal félelmet, megdöbbenést és csodálkozást váltottak ki.” Hasonló mű, mint a Misztériumok. Megtudhatjuk Eszter hogyan kezdett médiumizálni, és hogyan  ismerkedett meg a Névtelen szellemmel. Ezeknek olvasásából a megfáradt ember meggazdagíthatja és megerősítheti hitét.

 

Misztériumok
Ez a mű Eszter médium saját írásait tartalmazza. Azok az élmények és jelenségek, amelyek ebben a könyvben vannak megírva, mind spontán jöttek létre, Ez a könyv nem kíván más célt szolgálni, mint egyedül csak azt, olyan csodálatos, és elbűvölő jelenségekről számoljon be — amelyekre senki rosszhiszeműség nélkül rá nem foghatja, hogy kitaláció — s ezzel az emberek figyelmét ráirányítsa arra az igazságra, hogy van halál utáni élet, és szeretteink vagy ellenségeink testük levetése után is éppen úgy élnek és tevékenykednek, mint mi, testben élő emberek, s főként, hogy tetteink nem maradnak következmények nélkül. A jelenségek mindegyikében van olyan rész, amely a józan megfontolással élő, de hinni kész ember előtt a túlvilági életet kétségtelenül bizonyítja. Aki hinni akar, hitét ezeknek olvasásából meggazdagíthatja és megerősítheti.

 

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek
Gyakorlati hittankönyv gondolkodó hívők és keresők részére. A harmadik kijelentés műveire építve érthető hihető és logikus formában ad választ a teremtés, születés és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira. Az első Magyarországon megjelent - a spiritizmus ismereteit rendszerbe foglaló - hittankönyv, mely rendkívül tömör és érdekes formában lebbenti fel a fátylat a korábban hittitokként definiált kérdésekről. Rövidségéhez mérten kimerítő választ ad a teljességről és a filozófiák mindez ideig megválaszolatlan kérdéseiről.

 

Tóvölgyi Titusz: A lélek mint egyén
A spiritualizmus czélja nagy és szent! Nagy tévedésben vannak, kik azt hiszik, hogy van még egy másik mozgalom e föld kerekén, melyet ma­gabiztosság tekintetében a spiritualizmus által föl­idézett mozgalomhoz hasonlítani lehetne; és ami benne a legbölcsebb és legszentebb, hogy vallási súrlódások kikerülése tekintetéből, vallási tanok feszegetése és vallási különbség nélkül ölel kebe­lére minden embert. Morálja tiszta és salaktalan, mint a for­rás, melyből ered! Olvassátok figyelemmel amit e tanok hirdetnek és azok bölcsessége, csupán a jónak, szépnek, helyesnek terjesztése, meg fog győzni benneteket, hogy másról, mint az emberi lélek nemesbítéséről a jóban és szépben kere­sendő s csupán abban föltalálható gyönyörnél egyébről, szó itt nem lehet!

 

Havas Andor - Az ember és rendeltetése
Kevés embernek van kedve tartósan azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek az emberi élet tulaj­donképpeni céljára és rendeltetésére nézve felvetődnek, pedig alig van ember, aki előtt ilyen kérdéseket az élet különböző jelenségeinek némelyike, talán mintegy önkénytelenül, fel ne vetett volna. És legtöbb ember kitér a felelet elől, nem igen tud, vagy talán kényelmetlen volna neki a kérdésre válaszolni. Minek is foglalkoznék olyan dolgokkal, melyek nem érintik őt közvetetlenül? Az élet támad és elmúlik, hogy mi lesz azután, azt — mondja — úgy sem tudja senki! Így él és így gondolkozik többé-kevésbé a leg­több ember. Pedig vannak mindenkinek az életében per­cek, amelyeknek gondolkozóba kellene őt ejteniük. A nagy gondolkozók nem tértek ki e kérdések elől, hanem kutatták évezredék óta a lét titkait, ha különböző fel­fogásuknál fogva különböző eredményre jutottak is! Előttem is felvetődtek, mint számtalan hozzám ha­sonló szürke ember előtt, ezek a kérdések. És ha nem tértem felettük napirendre, hanem tovább kutattam, azt csak annak köszönhettem, hogy jó sorsom olyan környe­zetbe vezérelt, ahol a további kutatás és tanulmányo­zás szükséges előfeltételét eleve megtalálni véltem. És ha most azt, amit találtam, összefoglalva közre­adom, ezzel éppen ebben a szomorú időben embertársaimmal szemben kötelességet vélek teljesíteni: talán más is megtalálja e sorokban azt a megnyugvást, amit nekem a felettünk uralkodó törvények megismerése nyújtott. Mert nagy dolog az, ha az ember tudja, vagy ha még csak tudni véli is, hogy miért él és miért él ilyen tökéletlen viszonyok között a Föl­dön; ha tudja, hogy sorsának jövendő alakulására élete minden pillanatában befolyást gyakorolhat, ha meggyő­ződik arról, hogy nincsen véletlen, és mindennek, ami­vel életében találkozik, valami előnye volt, de amivel ezentúl találkozni fog, az meg az eddiginek a következ­ménye lesz. Nekem az élet különböző megpróbáltatásaiban nagy erősségem volt azoknak a törvényeknek a megisme­rése, melyeket a következőkben nagy vonásokban is­mertetni igyekezem. Vajha embertársaim, testvéreim sze­rény ismertetésemből hasonló eredményre jutnának!

 

A mai kor vallása
Nagyszerű összefoglaló mű az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.

 

Júlia levelei
Júliát és Ellent kora ifjúságuktól fogva oly szoros, benső barátság kötötte össze, hogy még a halál sem volt képes elválasztani őket. Ünnepélyesen megígérték egymásnak, hogy az, aki előbb költözik el, az itt maradotthoz vissza fog térni, - föltéve, ha ez meg lesz engedve neki - hogy időnként egy-egy örömteljes viszontlátást ünnepelhessenek. Múltak az évek s Júlia meghalt. Pár hónappal később Júlia ígéretéhez képest kétszer is megjelent Ellennek, aki nekem, mint régi jó barátnak elmondott mindent. Miután nálam éppen abban az időben - legnagyobb meglepetésemre - az automatikus (médiumi) írás eddig elrejtett képessége kezdett kifejlődni, felajánlottam kezemet Júlia használatára abban az esetben, ha Júlia is hajlandó és képes azt igénybe venni, úgy mint a sajátját, hogy tetszés szerinti üzenetet írhasson általa. 

 

Iványi Jenőné: Fényjelek a túlvilágról
Nem regényt írok, a tiszta valóságot. Könyvem mindenkit közelről érdekelhet, aki törődik a lelkével, de különösen azoknak akarok vigasztalást, megnyugvást nyújtani, akiknek a lelke szenvedések alatt roskadozik. Könyvemnek az a célja, hogy a velem történt csodálatos események leírásával bizonyságot tegyek arról, hogy nincs halál, nincs örök elválás, ez az élet csupán átmenet egy más világba. 

 

Az őrállóknak
Kedves Vezetőnk 1953- évi tanításainak gyűjteménye rámutat arra, hogy a spiritiszta gyülekezetekre nagy és súlyos feladatok várnak. Ezután szól az elvégzendő munka szépségéről, és egyben rámutat arra, hogy milyen szomorú következményei vannak, ha valaki csak a külső szerint képes megismerni Isten hitre vezérlő akaratát.Az igazi jó és a látszólagos jó közti különbségtétel megtanulása igen fontos. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges az alázatosság, mert ennek hiánya a lélek részére nagy szegénységet jelent. Éppen ezért a további tanításokban többször is figyelmünkbe ajánlja, hogy jó az igazságot, ezen keresztül pedig a valóságot idejében megismerni. Felhívja figyelmünket arra. hogy Krisztus, a szeretett Fiú küldetése alapján a sötétben járó megtalálhatja a világosságot, a tékozló fiúnak azonban meg kell értenie ezt az érte hozott áldozatot és alázatos szeretettel neki is tennie kell valamit a szeretet oltárára.

 

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával
A könyv egy katolikus pap személyes lenyűgöző élményeit mutatja be, aki meghajolt a tények előtt és korábbi aggodalmai és fenntartásai ellenére lelkes hirdetőjévé vált az újkori szellemi mozgalomnak. Megtapasztalván a szellemi kapcsolat létrejöttének módját és célját, bemutatja azokat a törvényszerűségeket, melyek az emberiség történetében mindig is jelenlévő kapcsolatokat előidézték - az ószövetségi prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig.

 

Máté evangéliumának szellemi magyarázata
Az 1870-es években keletkezett szellemnyilatkozat egyedülálló élményt nyújt a Biblia mélyebb megismerésében. Érthetősége, lenyűgöző szellemisége cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy magas szellemi régióból érkezett. Előtündökölnek az igazság mennyei fényei, és az evangélium ragyogó szépsége és életadó ereje. A néha súlyos szavak (melyek elsősorban az emberiség modern írástudóira vonatkoznak) ellenére az aggódó szeretet és intés az alaphangja. Lenyűgöző, hatalmas erejű gondolatisága és meghökkentő ismeretanyaga minden kétséget kizáróan bizonyítja a tanítás eredetét és az újkori kinyilatkoztatás hatalmas horderejét.

 

Márk evangéliumának szellemi magyarázata
Az evangéliumok második könyve (Márk) a maga idejében médiumi úton került sugalmazásra, - a sugalmazó maga Péter, a hit apostola volt akkor (is). Ez az új kiegészítő magyarázat – eltérően a többi könyvétől – nem megy végig tételesen az egyes szakaszokon, hanem globálisan, fő címek szerint csoportosítja tanítását. Hatalmas horderejű, és nagyívű magyarázat, melynek hangvételét alapvetően a figyelmeztetés és feddés határozza meg, - minden emberhez szólva. Megdöbbentő tükörképet ad az emberiségről, az emberi gonoszságról. Világos ok-okozati összefüggéseket tár fel az emberiség mai állapotára vonatkozóan, melynek „kultúr”- és „keresztény” társadalmai és emberei egyáltalán nincsenek tudatában saját gonoszságuknak és felelősségüknek. Eddig soha nem tapasztalt mélységű bepillantást enged az anyag fátylán túl – a gondviselés fantasztikus működésébe, és a történelem isteni formálásába. Könyörtelen logikáját lehetetlen nem megérteni! Világos és félreérthetetlenül egyszerű, mégis átütő tanításából eddig még soha nem tanított módon érthetjük meg a kereszténység lényegét, minden vallási közhelytől, sztereotípiától megtisztítva! Igazi istenbölcseletet találunk itt, melynek az un. teológia szánalmas emberalkotta visszfénye. A régi igehirdetők által ellaposított evangélium elsöprő ereje mutatkozik itt meg, és hatalmas fény ragyogásában tündöklik elő Isten végtelen igazságossága és szeretete. Legerőteljesebben a hit és tanítás letéteményeseit feddi, ugyanakkor lenyűgözően kifejezésre juttatja Jézus iránti alázatát, szeretetét és háláját. Hatalmas gondolatai valóban beteljesítik Krisztus parancsát: Legeltesd juhaimat.

 

Lukács evangéliumának szellemi magyarázata
Lukács evangélium magasztossága és részletes megvilágítása nélkülözhetetlen eleme az evangéliumi sorozatnak. Az orvos precizitásával ismertet egyes részleteket, és teszi teljessé sorozatunkat. Szolgáljon okulásunkra és üdvösségünk előmozdítására. Köszönjük meg hálás szívvel a Szeretet Istenének, mindenható Mennyei Atyánknak a csodálatos szellemi táplálékot.

 

János evangéliumának szellemi magyarázata
E magyarázatban maga János nyilatkozik meg, szemléletmódjából is rá lehet ismerni a szeretet apostolára. Közelebb visz bennünket e jelen- és örökkévalóságot áthidaló hatalmas mű megértéséhez, és Jézus korának megismeréséhez. Hasonlóan Máté evangéliumához, átragyogja az igazság szépsége és megdöbbentő ereje. Nem hagy kétséget a forrás hitelességét illetően. Az igazságot meg kell éreznie az embernek! Akinek van füle a hallásra, az meg is fogja e hatalmas élményt tapasztalni. Az igazságból fakadó szabadság, mint mennyei manna hull alá a világ gonoszságai miatt megfáradt emberek lelkébe. És rádöbbenhetnek, hogy itt örömet és békességet, továbbá reményteli jövőt találnak, melyet a napi politika gyűlölet-nagyüzeme már rég elvett tőlük.

 

Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata
Sok vitatott dogmát a páli levelekből eredeztettek, ezért fontos, hogy maga az apostol értelmezze azokat a mai ember számára. A nyilatkozat az 1870-es években történt, a nagy szellemi kiáradás idején. Pál tisztázza a félreértéseket, néhány esetben pedig korrigál, - mondván, hogy bizony néha előbukkant lelkében az egykori Saulus.

 

János Jelenések könyvének szellemi magyarázata
A Biblia legtitokzatosabb könyve tárul fel előttünk eme csodálatos tanításban, - magától az eredeti szerzőtől megvilágíttatva. Tudósokat, képzőművészeket évszázadokon át foglalkoztató mű titkainak feltárási ideje „most” (=az 1800-as évek végén), a végidők közeledtével jött immár el. Csodálattal, és a bekövetkezett jövendölések láttán döbbenettel olvashatja az igazságra vágyó keresztény, és csalódással olvashatja az apokaliptikus szenzációra éhes, - a bulvársajtó és katasztrófafilmek, valamint az álmisztika által eltorzult tudattal élő - felületes ember. Ki-ki ítéljen a maga lelkiismerete szerint. E könyv a többihez hasonlóan hitünk építését szolgálja, a - korábban Krisztus által megígért minden ismeretre elvezető - igazság kinyilatkoztatása által.

 

A hegyibeszéd szellemi magyarázata
A nagyszerű  evangéliumi rész mély és alapos magyarázatát adja. Igazi szellemi táplálék, mely erőt ad a ma emberének zaklatott hétköznapjaiban.

 

Hit, remény, szeretet
Mélyebb tanítást nyújt a jól ismertnek vélt erények lényegéről és gyakorlati magvalósításáról. A többi erkölcsbölcselethez  hasonlóan komoly szellemi élményben és örömben részesíti hitre és megismerésre szomjúhozó embert.

 

Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában
Az európai spiritizmus nyitányának korszakos alapműve, melyből érezhető  a kitárt ablakon bezúduló fény és friss levegő, az evangélium boldogító üzenetének mély és igazi megértéséhez. Nem csak szívünket, hanem gondolkodó értelmünket is lenyűgözi e nagy mű.

 

Allan Kardec: Szellemek könyve
Az első igényes mű, mely a spiritizmus lényegét, funkcióját és üzenetét közérthetően rendszerbe foglalta.  A 19.század közepén induló szellemi kiáradás tanulmányozásával, az Európa szerte  megnyilatkozó szellemi megnyilatkozások összegyűjtésével és közreadásával úttörő munkát végzett a szerző. Megalkotta az új tudomány terminológiáját. Erős hangsúlyt fektetett arra, hogy az előítéletes és felszínes lejárató támadásokkal szemben megvédje e legújabbkori kinyilatkoztatás friss és nagyszerű gondolatait. Mindenkor hangsúlyozta, hogy a szellemvilággal való kapcsolat egyidős az emberiséggel, nem természetfeletti, és tudományos módszerekkel kontrollálható. A tanítások pedig egyértelműen a vallások alapjainak a megszilárdítását szolgálják szemben az erősödő materializmussal. A szellem és lélek fogalma még nem tisztult le e korai műben, de a tanítások előrevetítik az újkori mennyei táplálék erejét és szépségét.

 

Grünhut Adolf: Tanulmányok  a spiritizmus köréből I. kötet
A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). A 48-as szabadságharcban is szerepet vállaló zsidó orvos, ki keményfejű, materialisztikus tudósként, gyakorló kutató szellemű szakemberként a gondviselés vezetése által megismerkedik a magnetizmussal, majd az életének eseményei által  ma „csodának” tartott  tapasztalatokat szerez a szellem létezésének gyakorlati bizonyítékairól – a szomnambulizmuson át a  médiumizmusig. A tények előtt meghajolva alázatos Krisztus hívővé válik, és sikeresen küzd a spiritizmus ügyéért, minden kételkedést és támadást leszerelve a gyakorlati bizonyítékok által. Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.

 

Grünhut Adolf: Tanulmányok  a spiritizmus köréből II. kötet
A kötet eleje részletes és lebilincselő ismeretése a mozgalom fejlődésének és sikeres küzdelmének. E küzdelemben egyértelműen megmutatkozott az isteni vezetés, mely a materializmus megtörésére irányult e csodás mozgalom által, és kételkedők, tudósok számára cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgált – a durva materializációs jelenségektől az igazi magas manifesztációkig. „Csodás” történések sokasága mellett heves támadásokkal kellett szembenézniük, miközben fokozatosan megnyílt az ég, és hatalmas és tiszta médiumokon keresztül megtörtént a fenséges mennyei adományok átadása. A médiumok életének, fejlődésének és fejlesztésének bemutatása híven tükrözi a jó fa - jó gyümölcs krisztusi intenciójának megvalósulását. Mindennek megkoronázásaként az egylet elhunyt vezetője a túlvilágról jelentkezve ad egyedülálló „tájékoztatást”. A tanítások ragyogó tisztasága, erkölcsisége, és ereje felbecsülhetlen értékűvé teszi ez egyedülálló nagy művet, mely életre szóló élmény.

 

A Névtelen szellem közleményei
Az I. kötet még nem a leghatalmasabb műve a megnyilatkozó szellemnek, de már ízelítőt kaphat a hit gyakorlati kérdéseiben haladni kívánó, őszinte érdeklődő a gazdag és sokoldalú tanítássorozatból, mely igazán húsbavágó és mély ismereteket közöl. Gazdag szellemi táplálék és erőforrás a hétköznapok küzdő emberének.

II. kötet tovább bővíti hitbeli ismereteinket és a gondviselés csodálatos bemutatása mellett gazdag, sokoldalú erkölcsi tanításokat ad, igazi mennyei táplálék a hitét építő ember számára. A keresztény ember lelki fejlődéséhez valóságos kincsesbánya tárul fel.

A III. kötet csodálatos hit és erkölcsbölcselete teszi teljessé e nagyszerű tanítás sorozatot. Magasztossága, és sokoldalúsága mellett alapos elemzést ad a bűnös emberi lélekről, ugyanakkor lélekgyógyító életbölcselet, mely érthetővé és elviselhetővé teszi a küzdő ember hétköznapjait, a megismerés öröme mellett az üdvösség reményét élőn tartja a csüggedőben. Gyakorlati tanácsai értékes életminőség javulást is eredményeznek, szinte kézen fogva vezeti az embert a hit és örökélet útján.

 

Manna a hit táplálásához
Rövid összefoglaló a földi ember életéről, pályájáról és rendeltetéséről, több kisebb szellemi nyilatkozat alapján.

 

Kempis Tamás: Krisztus követése
A kereszténység által, a Biblia után, legtöbbet olvasott könyv. Szent, egyetemes tanítások gyűjteménye. Szellemtannal komolyan foglalkozók tegyék Bibliájuk mellé, s legyen napi elmélyedésük tárgya e könyv! Kempis Tamás Krisztus követése című munkája a keresztény életbölcsesség – mind gyakorlati, mind elméleti vonatkozásban – tömény kivonata. Pázmány Péter (a teljes könyv első magyar fordítója) nem olvasott a biblián kívül könyvet, melyet ennél méltóbbnak ítélt volna arra, hogy a magyar keresztény hívek kezébe adja. Valóban, a Biblia után ez a legolvasottabb keresztény könyv. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy több mint félszáz magyar fordítása ismert. Itt Jelenits István parista atyának legújabb, a mai nyelvre készült művészi fordítása olvasható.

 

Evangéliumi Spiritizmus
Az I. kötetben nagyszerű evangéliumi tükörképet és örök életre vezető életbölcselet alapjait kapunk , mely minden élethelyzetre sziklaszilárd alapot nyújt. Hiszen megérthetjük Isten Lelkének munkálkodását a láthatatlan világban, annak kristálytiszta logikáját és következetességét. Segít elkerülni egy sor buktatót, mely magukat hivőnek és tisztának gondoló gyarló emberekre leselkedik. A krisztusi tanitások ragyogó fényben tündökölnek elő, és bepillantást kapunk az anyagi világ és a láthatatlan világ kölcsönhatásába.

A II. kötet páratlan szellemi élményt nyújt, - eddig soha nem hallott ismereteket ad az ószövetség „indulásától” a Tízparancsolat magyarázatáig. Hihetetlen mélységeket tár fel az egyes parancsolatok hátteréről és a Gondviselés „logikájáról”. Az is kiderül, hogy milyen felszínes a hitünk, és milyen nagyjelentőségűek az egyes parancsolatok, melyek messzemenőkig a bukott ember megmentésére adattak. Ha valaki azt gondolná, hogy ismeri e parancsolatok lényegét, akkor hatalmas meglepetés fogja érni.

A III. kötet megkoronázza a sorozatot. Hatalmas, tartalmas, és boldogító ismereteket nyújt, utal az újszövetségi történésekre, és következetesen életet jelentő tanácsokat ad a keresztényeknek. Szilárd alapokat ad a hithez, és a Gondviselés hatalmas szeretetének a felismeréséhez életünkben. Ezáltal erőt, hitet és bizonyosságot nyerünk, mely a szenvedések és megpróbáltatások idejére is reményt és biztonságot jelent lelkünknek. Megtanulhatunk keresztényként élni a krisztusi „igában”, mely valóban édes és könnyű. Boldog, aki szellemével felfogja és befogadja e nagyszerű kegyelmi ajándékot, hiszen az örök életet találta meg. És ebben nincs semmiféle túlzás.

 

Ezotériák I.-II. kötet
Ezekben a művekben már teljes pompájában feltárul a magas tanítószellem bölcselete. Lenyűgöző, lélekemelő, és soha nem látott mélységeket mutat be az ember útjáról és Isten vezetéséről. Fogalmat alkothatunk a Szentlélek működéséről az életünkben. Igazi nehéz fegyverzet ez a bűnnel szemben, hatalmas, életmentő terápia, és egyben örömhír, mely gyakorlati megvilágításban érdemi segítséget nyújt földi életünk helyes felhasználásához, és valódi értékének megbecsüléséhez. Legyen ez az élet sikeres és sima, vagy akár megpróbáltatásokkal terhes. E nagyszerű mű két kötetének elolvasása egyedülálló bepillantást ad a láthatatlan világ működésébe. Az örökélet perspektívájából arányaink, fogalmaink gyökeresen megváltoznak. Mélységes önismeretre tehetünk szert saját érdekünkben, és rádöbbenhetünk, hogy milyen egyszerű a feladatunk, mégis milyen sok a tennivalónk és tanulni valónk, ha mégoly erkölcsösnek és haladottnak véljük is magunkat. Megélhetjük, hogy óriási kincset adott kezünkbe a Gondviselő Isten. Fájdalmas önostorozás helyett megnyílik az út a szabadságba, az örökkévalóságba…. Boldogok, akik olvassák és megértik Istennek e nagyszerű kegyelmi ajándékát!

 

Szférák a Föld és Nap között
Adelma mechanikus írómédiumon keresztül adott szellemnyilatkozat lebilincselő módon mutatja be a Földhöz tartozó szellemi szférák sokféleségét és hatását. Igen bőséges ismereteket nyújt e régió szellemi életének sokféleségéről és a földi testet öltés nevelő „iskolájáról” – konkrét sorsok áttekintésével, elemzésével és tanulságaival. A túlvilági állapotok leírása mellett átragyogja a gondviselő isteni szeretet fénye.

 

Az utolsó óra munkásaihoz
Az I. kötet rögtön megmutatja, hogy milyen sokoldalú gazdag és csodálatos a mennyei táplálék. Tovább mélyíti ismereteinket, és táplálja a szellemieket sóvárgó lelkünket, annak ellenére, hogy a korábbi könyvek alapján már mindent tudni véltünk. És több ízben megjelenik a figyelmeztetés: „az idő közel van”. Bepillantást enged az „utolsó ítélet” és a „pokol” drámájába, amennyire ez emberi fogalmakkal egyáltalán lehetséges.

A II. kötet csak fokozza ámulatunkat, az átadott tanítások hatalmas értéke és gazdagsága felett. Az erények közé lopódzó bűn mély-lélektanától a mindenséget átható szeretet nagyszerű „erőfolyamán” át az emberben szunnyadó isteni szikra hatalmas értékéig és az anyaggal való küzdelméig  valósággal sokkoló erejű tanítások segítik a megértést. A népek sorsának hatalmas megvilágítása, a pusztán formai és tekintélyelvű hit, mint tükörkép állítása páratlan, lélegzetelállító és lenyűgöző tanítássorozat, melyeket szimbolikus, de nagyon is tanulságos „mesék” zárnak.

A III. kötet újabb csodálatos élmény és ismeretanyagot ad az örökélet útjáról, a gondolatok teremtő erejéről és az emberi tudomány téves irányáról, az aszkézis hiábavalóságáról. (Olyan emberi életvitel, melynek lényege a földi élettől való elfordulás, a teljes lemondás mindenféle élvezetről, az önsanyargatás) Továbbá  a Szentlélek működésének bámulatos bölcsességéről, és magáról a Sátánról, ami igazán rendkívüli, és meglepő. Újszerű ismeretet kapunk a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is.

A IV. kötet értékes tanításokkal zárja a sorozatot. Többek között a látszat és valóság lenyűgöző bemutatásával, és elrontott életek tanulságainak elemzésével.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A spiritualizmus czélja nagy és szent! Nagy tévedésben vannak, kik azt hiszik, hogy van még egy másik mozgalom e föld kerekén, melyet ma­gabiztosság tekintetében a spiritualizmus által föl­idézett mozgalomhoz hasonlítani lehetne; és ami benne a legbölcsebb és legszentebb, hogy vallási súrlódások kikerülése tekintetéből, vallási tanok feszegetése és vallási különbség nélkül ölel kebe­lére minden embert.

Morálja tiszta és salaktalan, mint a for­rás, melyből ered! Olvassátok figyelemmel amit e tanok hirdetnek és azok bölcsessége, csupán a jónak, szépnek, helyesnek terjesztése, meg fog győzni benneteket, hogy másról, mint az emberi lélek nemesbítéséről a jóban és szépben kere­sendő s csupán abban föltalálható gyönyörnél egyébről, szó itt nem lehet!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 15
Heti: 141
Havi: 452
Össz.: 49 068

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Könyvismertető 1.
MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK - © 2008 - 2019 - nevtelenszellem.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »