MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek." (János 14:1-2)

Zita médium mediális közlései
Ez az írás Zita médium válogatott írásait tartalmazza. Az USA-ban (Cleveland, Ohio) évtizedek óta létezik és működik egy spiritiszta egyesület „Clevelandi Szellemkutatók Társasága” néven. Az egyesületet 1916-ban Trombitás Gyula Amerikába kivándorolt magyar alapította. 53 évig volt a kör vezetője. Kezdetben a tagság a századforduló után kivándorolt magyarokból tevődött össze, Zita médium 1960-tól tagja az egyletnek. Volt idő mikor százon felül volt a kör létszáma, ma már jóval kevesebb. 1960 –ban már három rendszeres médium működött. 1981 óta viszont Zita az egyetlen médium. Eszter médium halálával a Névtelen szellem írásai megszűntek, ugyanis Eszter csak azért született le szolgálatból, hogy ezeket a csodálatos tanításokat az emberiség számára eljuttathassa. A Névtelen szellem munkáját a Szürke szellem vette át, aki a „Clevelandi Szellemkutatók Társasága”-nak vezető tanítószelleme, és Zita médiumon keresztül szokott megnyilatkozni.

 

Magas tanítószellemek mediális közlései
A „Szellemi Búvárok pesti Egylet”-nek kb. 140 éves működése alatt nagyon sok különböző magas szintű tanítószellem nyilatkozott meg. Azt tudni kell, hogy az ilyen magas erkölcsi szinten lévő szellemek (a nagyfokú alázatosságuk miatt is) sohasem jelentkeznek híres nevek alatt. (Ld. Névtelen szellem, Szürke szellem, Nap szellem) Ők mindannyian az Úr szolgái, akik azért jönnek hozzánk szeretetből, eltévelyedett testvéreikhez hogy közöljék velünk az isteni igazságot.

 

Elszórt kalászok I.-II.-III. kötet
A magas tanítószellem kisebb  tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják  a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve  a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben – a nagyobb terjedelmű tanításokhoz hasonlóan – ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.

 

Aeonok (Vay Adelma)
Rövid, gyakorlati tanítások az élet minden területéről, melyek a keresztény hívő számára hasznos útmutatást nyújtanak. Felöleli a hit, a társadalom és a család életében előforduló problémákat, felhívja a figyelmet a veszélyekre. Segít eligazodni a bűn és kísértés árnyékában élő embernek a hétköznapok küzdelmes útvesztőiben.

 

Elmélkedések könyve (Vay Adelma)
Elérkezett a kinyilatkoztatások korszaka, amelyet nektek, földi embereknek Krisztus a Megváltó megjövendölt. Igen, itt az ideje, hogy a keresztények, izraeliták, mohamedánusok, pogányok egyetlen hitben: „az igazságban” egyesüljenek. Ez a könyvecske Krisztusról, mint Megváltóról, s az Ő megváltó munkájáról tesz tanúbizonyságot; az Ő tanait kell felidéznie emlékezetetekben és néhány még eddig meg nem magyarázott mondását kell az evangéliumból megmagyaráznia, világosabbá tennie. Olyan igazságokról lebbenti ez fel a fátyolt, amelyeket nem tudtatok megérteni, mivel nem voltak megmagyarázva. 

  

Mikor a lélek ünnepel
A  nagy keresztény ünnepeink jelentőségéhez méltóan fennkölt bemutatása. Itt is kiviláglik Isten hatalmas jósága és az ember tévelygő hajlama, mely alig képes felfogni a szerető mennyei Atya hatalmas ajándékait.

 

Szellemi szózat az emberiség hét gyülekezetéhez
Egyedülálló megdöbbentő intelem, mely közel 140 éve adatott az emberiség számára figyelmeztetésül. Fontossága miatt a sugalmazó szellemek neveiket is nyilvánosságra hozzák. A mű önmagáért beszél, igazságtartalmát igen nehéz lenne kétségbe vonni, pedig valószínűleg igen sokan ezt szívesen teszik, mivel az óvó és szeretetteli intelem fokozatosan megy át kendőzetlen és elrettentő figyelmeztetésbe. Ugyanakkor lelkiismeretünk legbelül harsogva kiáltja: ez igaz, ennek igaznak kell lennie! Messze túlmutat mindenféle ismert vallási közhelyen és hiedelmen, mert az igazság elemi erővel töri át a kételkedés korlátait. Aktualitását a mai idők félelmetes előjelei még csak hangsúlyozzák.

 

Örökértékű igazságok
A könyv, amit kezedben tartasz közel negyven év távolából szól Hozzád, az esztendők múlása azonban nem vetett homályt ezeknek az írásoknak időszerűségére. Sőt! A világ — napjainkban oly gyorsan és radikálisan változó — külső képe valójában csak még jobban kiemeli és felmutatja a változhatatlan valóságot. Ez az igazi érték és ez után sóvárog és eped az emberi lélek. Amikor ez a sóvárgás, ez a kielégítetlenség felébred a lélekben, amelyet nem elégíthet meg sem a dús asztal élvezete, sem a fényűző környezet, s a gyönyörök kelyhét fenékig ürítve, csupán keserű utóíz marad, akkor másfelé kell fordulnia, elszakasztva magát a környező világ általánosságaitól, másfelé térve, új úton, új irányban, új célt kell keresnie. Felmerül a kérdés: mi módon elégítheti meg éhét és szomját a vágyakozó? Ebben a könyvben ugyanis ugyanaz a Jelenés mutatja meg önmagát, Aki Mózesnek is megnyilatkozott az égő csipkebokorban. Vedd hát le saruidat óh földnek vándora és szíved mélyéig megrendülve, orcádat földre hajtva hallgass szavára Annak, Aki VAN, hallgasd meg az igazságokat, amelyek e könyv betűinek fogságából kiszabadulva örökkön égő tűzzel ragyognak, melegítenek, világítanak és hívogatnak. Ne a szemeddel olvasd ezt a könyvet! A szíveddel! A mindenen túláradó Szeretet aggódó, dajkáló anyaöl melegét jelentő intése az, ami a sorokból és a sorok mögül a szíved ajtaján kopogtat. Nyisd meg neki! Fogadd be ama kamrácskába, ahol érzéseidnek, gondolataidnak, cselekedeteidnek csírája lakozik, hogy mindazzal együtt, amit Isten a Szentírásban elénk adott, táplálhassa és gyümölcsérlelővé tegye e késői kor „Tamásainak" sok „miértekkel" küszködő lelkét és földi életét. Egyre sötétebb lesz, szükség van a viharos éjszakában a fénylő, melegítő tűzoszlopra, hogy le ne tévedjünk a helyes útról.

 

Kiáltás az utolsó órában
Bizony az utolsó órában vagyunk! Az Úr az Igében megjövendölte és megnevezte azokat a jeleket, amelyek bekövetkezése az utolsó idők előhírnökei, sőt azokat is, amelyek a jelenlegi földi világ végzetének tényezői lesznek mind lelki-szellemi, mind fizikai síkon. Az a fantasztikus gyorsaságú morális leépülés, és ugyanakkor a tudományok szédítő tempójú fejlődése, továbbá a kritikátlan vonzódás minden sötét és titokzatos manipulációhoz. Ezek azok, amiknek tanúi vagyunk: igen sötét, vészterhes felhőkkel borítják az emberiség horizontját. Mindezek közben milliókat sújt a földtekén a népek közti vérengzés, éhínség, gyógyíthatatlan halálos betegségek, természeti katasztrófák; de sokakat ér csoportosan végzetes szerencsétlenség a könnyelműség, felelőtlenség, közöny, nemtörődömség és fegyelmezetlenség miatt. A ma emberének szíve kő, füle megkövéredett, és vak vezet világtalant; tehát a feneketlen verem elkerülhetetlen. De, szeretett Barátom, ha gondolkodsz, olvasol, elmédet forgatod, ám nem a látszat felszínes síkján, hanem sokkal bentebb: Teljes lelkedet, egész szívedet munkába szólítva, kegyelemért könyörögve megragadod az egyetlen lehetőséget és legbensőbb vágyaid Krisztus útjára irányítanak s elindulsz azon, akkor az utolsó órában még megmenekülhetsz! De igyekezzél, mert a nap már alig van a szemhatár fölött, és ha kihuny a Fény, a Kegyelem ideje lejár. Amit az Úr Jézus az utolsó időkről szólott, azokat halálosan komolyan kell venni minden gondolkodó embernek, hiszen a jelek naponta sokasodnak.

 

Korszakzárás előtt
A gondolkodó emberek keresik a jelen kor felgyorsult eseményeinek, az egyre több áldozatot szedő háborúknak, az egyre erősödő természeti csapásoknak a magyarázatát, illetve okait. A clevelandi Magyar Szellem Kutatók Társaság gyülekezetében szellemi vezetőink több alkalommal oktattak ezen jelenségek okairól, az elkövetkezendő időkről és bekövetkező végítéletről. Ezekből az oktatásokból válogattunk össze. Az első részben az Atya, Fiú és a Szentlélekről, majd a Szentlétek, illetve az Evangéliumi Spiritizmus munkájáról szóló tanításokat közöljük. Utána az erők működéséről, hatásáról és a világ jelen helyzetéről szóló magyarázatokat közöljük. Végül pedig az utolsó időkben való helytállásról és a végítéletre való felkészülésről szóló tanításokból mutatunk be. Reméljük, hogy a közzétett oktatások hozzásegítik a kedves olvasót a jelen események megértéséhez és a végítéletre való felkészülésre.

 

Krisztus az Úr és a boldogság világai
A Clevelandi Szellemkutatók Társaságában (Hungarian Spiritual Society) megjelent "Krisztus az Úr és a boldogság világai" című könyv  tartalmazza azokat a szellemvilágból kapott oktatásokat, megnyilatkozásokat és látományokat, amik Krisztus nagyságára és áldozatára utalnak. Ezek mutatják, hogy Krisztus mindazokat hívja, akik belefáradtak az élet küzdelmeibe, akik megelégelték a sok nyomorúságot, szenvedést, nélkülözést, betegséget, csalódást és halálfélelmet. Az Ő eszméje az egyetlen út, amely biztosan a mennybe vezet, amelyen keresztül valaha majd eljuthatunk az Atyához. Ez az út keskeny, amelyen nem fér el az „ember”- testies, bűnös kívánságaival, vágyaival; ezt az utat csakis önmegtagadással, emberi akaratunkról való lemondással járhatjuk meg. Krisztus áldozata, Krisztus szeretete, Krisztus itthagyott erőparányai fehérre moshatják lelkünket, mint a hó, így lélekben megerősödve képesekké válunk ellenállni a kísértésnek, illetve életkeresztünk elhordozására és akkor elhagyhatjuk a siralom, a halál e völgyét és bejuthatunk a tiszta szellemi világokba.

 Az első rész „Krisztus az Úr” címmel azon közlemények gyűjteménye, amelyekben a Szentlélek küldöttei Krisztus Urunk eszméjét hozzák emberközelségbe az olvasó értelem- és érzelemvilágához.

 A második részben található tanítások és látományok azokba a magasabb szellemi régiókba nyújtanak bepillantást, ahol csodálatos békesség, világosság, öröm és boldogság honol, és ahova Krisztus várja mindazokat, akik magukra öltve az Ő lelkületét, földi életük idején állták a nap hevét.

 

A Szentlélek az utolsó időkben

Amikor az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán búcsúzott tanítványaitól, ezt mondotta: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben és higyjetek énbennem (János 14:1)... „jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok. És az, amikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében (János 16:7,8) ... de amikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra (János 16:13)...”

És pünkösd napján az ígéret beteljesedett: az Úr tanítványai valamennyien elteltek Szentlélekkel és szóltak úgy, ahogy a Szentlélek szólásra indította őket. A Szentlélek azóta is a világban van; szól, int, figyelmeztet és tanúságot tesz az Úr Jézus Krisztus tanításai mellett. Az idők folyamán a Szentlélek szava hol halkabban, hol erőteljesebben érvényesült, attól függően, hogy egy-egy kor gyermekeinek mennyire volt „füle a hallásra és szeme a látásra”.

Elérkezvén az idők végéhez, a Szentlélek feltűnő módon folyik bele az emberiség életébe, hogy még mielőtt a vég bekövetkezik, mentse azokat, akik még menthetők. Így a clevelandi Magyar Szellemkutatók Társasága (Hungarian Spiritual Society) tanóráin is a Szentlélek küldöttei oktatásokkal, látományokkal és megnyilatkozásokkal készítettek elő a Szentírásban leírt utolsó idők nehézségeire és azoknak elviselésére...

 

Ha a só megízetlenül

A Clevelandi Szellemkutatók Társaságában (Hungarian Spiritual Society) megjelent "Ha a só megízetlenül" című könyv  tartalmazza azokat a Névtelen szellem által kapott oktatásokat és tanításokat amik még korábban nem jelentek meg. 

 

Lélekben és igazságban I-II. kötet

A Szentlélek küldötteitől kapott oktatások, megnyilatkozások, látományok újabb gyűjteményével lépünk a kedves olvasóközönség elé.

Igyekeztünk ezeket a közléseket rendszeres csoportokba foglalni, már amennyire az ilyen természetű szellemnyilatkozatok rendszerbe foglalhatók. Ugyanis az erkölcsi tanításokat olvasva megfigyelhető, hogy szellemi oktatóink figyelme a felvetett témán túl, minden földi, emberi történésre kiterjed, azokat mindenkor összevetve az örök értékű krisztusi igazságokkal. Természetesen ezekből a közlésekből sem hiányoznak a bennünket féltő szeretetteljes intelmek, figyelmeztetések, a bíztatás a helyes önismeretre, az önmunkálkodásra, az önmegtagadásra.

Az első kötet tartalmazza a különböző tárgykör szerint csoportosított közléseket, a TÚVILÁGI ÁLLAPOTOK című fejezet a lélek földi élete utáni állapotokba nyújt betekintést, a LÁTOMÁSOK pedig a földi ember számára láthatatlan dimenzióba vezetik el az olvasót.

A második kötetben található tanítások, mind-mind különböző erkölcsi mondanivalót rejtenek magukban a kereső, kutató ember számára.

 

Emánuel szellem nyilatkozatai
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.

 

Szellem, erő, anyag
A harmadik kijelentés korszakos alapműve, mely tudományos igényességgel, és az emberi agy által eddig elképzelhetetlen módon mutatja be a kozmikus teremtéstörténetet, ezen belül a Föld teremtéstörténetének helyét, szerepét és jelentőségét. Megdöbbentő, hogy ilyen horderejű anyag sorsa is az elhallgattatás volt, pedig a darwinista elmélet által „felvirágzó” materializmusra adott hatalmas válasz a kellő időben, melynek ismeretében nem kellett volna a keresztény vallások hagyományos teremtéstörténetének szégyenszemre megbuknia a gondolkodó és kritikus tudomány fényében. De az ellentét érdeke mindig is a tudatlanság és spirituális homály volt, így egyáltalán nincs mit csodálkozni a történteken. Pedig a tudománynak levetett saruval kellene leborulni Isten bölcsessége előtt, melynek tükrében a mai űrkutatás és asztrofizika, ősrobbanás-kutatások és mindenség elméletek nem egyebek felesleges, pazarlásnál, költséges és múlékony gyermekjátékoknál, melyet elsöpör az idő… Kívánjuk, minél több hívő kutató és hittudós ismerkedjen meg ezzel az egyedülálló kozmikus teremtéstörténettel, mely valóban a teljességet nyújtja a világ megértésében és Isten mérhetetlen szeretetének megsejtésében.

 

A kegyelem törvényvilága
A mű a "Szellem, Erő, Anyag" kozmikus és egyetemes teremtés és üdvösségtörténete után a Gondviselő Isten hatalmas és nagyszerű törvényeit mutatja be a földünk vonatkozásában, a maga lenyűgöző szépségében, bölcsességében és következetességében. Áttekintést nyújt e nagyszerű törvények egymásra épüléséről és működéséről. A bukást követő helyreállítási folyamatról, a fejlődés és felemelkedés állomásairól, az anyagi és szellemi létsík kölcsönhatásairól kapott kép láttán boldog alázattal borulhatunk le Istenünk hatalmas szeretete és bölcsessége előtt.

 

Vay Adelma: Tanulmányok a szellemvilágról
Ha te, kedves olvasó, olyan jelenségeknek volnál naponkint tanúja, melyek előtted idegenek és megmagyarázhatatlanok, melyek azonban nevezeteseknek és mély jelentőségűeknek, sőt világot átölelőknek tetszenek, úgy bizonyára késztetve éreznéd magadat arra, hogy ezeket a jelenségeket ne csak magad számára vizsgáld szigorúan és figyeld meg, hanem másoknak is, sőt az egész világnak bocsásd rendelkezésére megvizsgálás és elbírálás stb. végett, minthogy az ily dolgoknál sohase szorítkozzék az ember a saját ítéletére, különösen ha azok a bizonyos jelenségek egy, még kikutatlan területre vo­natkoznak. Így vagyok én eme nevezetes gyógyítások jelenségeivel, szellemnyilatkozatokkal, a pohárvízben lá­tott képekkel, rajzokkal, melyeket ezennel a világ elé bocsátok megítélés végett. Elbeszélem egyszerűen, a szigorú, józan igazsághoz híven, ahogy mindezek tapasz­talataink szerint történtek anélkül, hogy azt tudományo­san megállapítani, vagy megmagyarázni tudnánk... 
Én itt élményeink század részét közöltem csak, min­den akut betegség és krónikus baj gyógyítását kihagyva, mert ezrekre menne azok száma és csak az orvosokra nézve bírna értékkel. Midőn elbeszélésemet csak az úgy­nevezett megszáltsági kúrákra szorítottam, azért tettem, mert ezek a legmeglepőbb, legeklatánsabb bizonyítékai a szellemi befolyásoknak.  

 

Karma és kegyelem
Ez a mű részletes és mély hit erkölcsbölcseleti tanítássorozat, mely – a  keresztény élet alapkérdéseinek újabb megvilágítása mellett sokoldalúan tisztázza az ok-okozati törvény lényegét. Rávilágít a pogány eredetű kárma-elmélet egysíkú megközelítésének helytelenségére és a szüntelen működő kegyelem lényegére. E megközelítés újabb fényes bizonyítéka az újkori kinyilatkoztatások nagyszerűségének. Betekinteni enged az emberi sorsokat irányító Gondviselés eszköztárába, és a sorsokat befolyásoló törvényszerűségekbe, ezáltal éles és világos különbséget tehetünk  a pogányi eredetű kárma és a kegyelem által áthatott ok-okozati törvény között.

 

Domokos László: A szellem élete
Az evangéliumi tanítás közlése idejében az emberiség szelle­mileg még gyermekkorát élte. Krisztus tehát példázatokban szólt tanítvá­nyaihoz és az evangéliumírók hűségesen feljegyezték a ra­gyogó tanításokat. Kétezer év szenvedéseiben ezek a mesék ködébe burkolt, mély igazságok nem hogy elhomályosultak volna, hanem az értelem fejlődő világosságánál egyre fényesebbekké váltak. Csak most tudjuk igazán megérteni ama zengő szavak mély ér­tel­mét. Amíg értelmetlenek, gőgösek és erőszakosak voltunk, csak a hit szelíd világossága fénylett, boldog ígéretként, az emberiség előtt: a hit, mely nem bírál, nem mérlegel, csak elragadja a lelket, hogy fenntartás nélkül belemerülhessen az álmodozás délibábszerű tavába. Walts be­kötött szemű leány alakjában ábrázolja a reménység szimbólumát, aki tépett húrú hárfára hajtja a fejét és lelkének belső hangjait hallgatja: ilyen volt az emberiség két évez­reden keresztül. De most, amikor az anyagok láthatatlan sugárzását már mű­sze­­rek­kel tudjuk mérni, amikor fizikai ismereteink arról győz­nek meg, hogy körülöttünk, bennünk, az anyagban, levegőben s a világtérben érzé­kekkel fel nem fogható, láthatatlan anyagszerűsé­gek csodálatos törvé­nyei hatnak örökké: a lélek országa élő való­sággá lett, a legendák meghaltak és a megismerés világossága megszületett! Ez a nagy gondolat a XX. század eszméletének világosságá­ban e könyvben jelen meg először, mint az evangéliumi tanítás mély igazsá­gainak korunk ismereteivel összecsendülő s a lelkek­ben sejtelemszerű­en már régen zengő, szent harmóniája.

A Szellem Élete tehát három nagy kérdésre igyekszik felele­tet adni: Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? Ehhez ké­pest a könyv első része a kozmikus világtér szellemi lendületét tárgyalja, a második részben a Földön élő ember szellemi életének törvényszerűségeit is­mertetjük, végül a harmadik részben arra a kérdésre válaszolunk, hogy a földi életsorozatok befejezése után hogyan fejlődik a szellem maga­sabb világok állomásain át felsőbbrendű lénnyé? 

 

Titkos tanítások I.-II.-III. kötet
E mű soha nem, látott „titkokat” – eddig ismeretlen összefüggéseket – mutat be a láthatatlan világ működéséről, hitépítés szolgálatába állítva a magas szintű kutató értelemet is. Emberi fogalmakon messze túl eső történéseket mesteri módon magyaráz az emberi fogalmak segítségével. Bepillantást nyerhetünk a spirituális "pszichológiába".  Ha azt hisszük, hogy tudunk valamit a bűnbeesésről és a bukás mikéntjéről, az emberről, az emberi élet szellemi hatásairól és folyamatairól, akkor itt hatalmas és elsöprő meglepetésben lesz részünk. A mű olvasása ámulattal tölthet el mindenkit, hiszen a legmagasabb erkölcsbölcselet és túlvilágismeret egyesül benne, az isteni szeretet túláradó bőségével, és boldogító tényével. Ha valaki megérti e csodát, akkor levetett saruval, hálás szívvel tekint Teremtőjére, másfelől hatalmas megdöbbenést érezhet ezen üdvösség hozó szellemi táplálék eddigi elhallgatása miatt. Természetesen célszerű a korábban említett alapművek elolvasásával bizonyos fogalmi ismeretekre szert tenni, hogy teljes szépségében megérthessük Isten e különleges ajándékát a végidők emberének. A tartalomjegyzék egyszerű címei soha nem sejtett mély tanításokat takarnak.

 

Duáltörvény
Ez az mű eddig soha nem látott mélységeket tár fel a férfi-női kettős lelki alapjáról és feladatáról.  Megérthetjük belőle a nő társadalmi helyzetét és elnyomatását bizonyos társadalmakban, de megérthetjük azt is, hogy Mária fogantatásához miért nem vette Isten igénybe a férfit.

 

Úton hazafelé I. II. III. IV. kötet
Idézet a könyvből:

„Mindennek eljön az utolsó napja, órája és a bűnök fogságából egyszer csak kiszabadul az Isten szabad világába, ahol örömmel várják mindazok, akiknek hiányzott és hiányzik. Vannak régi, nagyon régi, elfeledett, egymástól elszakadt szerető lelkek, akik imádkoznak a tőlük elszakadt kedveseikért, és nem tudja soha a földi ember, hogy ki egyengeti az ő földi útját, hogy hazataláljon, a léptei nyomán, amelyet régen betakart már az úti szél, mégis haza kell találnia egyszer minden léleknek, aki az atyai háztól messze elvándorolt. Ha éhesen, ha lerongyolódva, minden szépségétől megfosztva is, de ha belátja és megbánva vétkeit, imádságaiban jelt ad magáról, még ha messze útban van is, az Atya házának cselédei, szolgái, akik őrt állanak a kapuknál, felfigyelnek a messzeségből hangzó segélyt kérő kiáltásokra és eléje mennek, a bizonytalan úton haladó, eltévedettnek és hazavezetik. Azonban azoknak kell kiáltani, akik az úton vannak még, akik nem a maguk tulajdon elbizakodott bölcsességével akarnak céljukhoz érni, hanem a felülről jövő segítséget kérik. Ezeknek akik beismerve gyengeségüket és eltévelyedettségüket, keresik a legközelebbi helyes utat, az Úr megmutatta ezt az utat a maga megalázásával, azzal, hogy nagy és bölcs lévén, kicsinnyé, semmit jelentő földi gyermekké lett, hogy a dicsőséges mennyet feltárhassa a maga gazdagságával, megmutathassa a szenvedő emberiségnek. Nem azért, hogy elzárja előlük, hanem azért tette a jeleket és csodákat, hogy az ember láthassa az előtte elrejtett hatalmas erők lehetőségeit és higgyen ezeknek az erőknek a forrásában, amelyek az isteni erőkből fakadnak. Az Úr az emberi lelkek megvilágosodásáéit megtisztításáért, felemeléséért szállott alá az ő dicsőséges világából, és a Megváltó cselekedte, hogy akik hisznek és megtérnek a tévedések útjáról és rálépnek az Őáltala mutatott egyenes útra, azok számára összeköttetést tart fenn és vezeti őket haza az atyai hajlékba, ahonnan lehullottak.”

 

A "maradék"-hoz I. II. III. IV. kötet
Napjaink a globalizálódó világában, amikor az ember figyelmét leköti az „anyagban az anyagért” folytatott, hihetetlenül felgyorsult küzdelem, vajon képződhet-e „maradék?!” - Hiszen a testöltések körforgásában ki tudja hányadik kísérlete ez az embernek, amikor végre nem akar térdet és fejet hajtani a Baálnak: az anyag szellemének. A szavakba zárt igazság-tartalmak egymásból adódó összefüggéseit sokszor kell elolvasni és elménkben, érzéseinkben megforgatni ahhoz, hogy ennek mélységeit és lelki látóhatárunknak a végtelenbe tágulását felmérhessük. Szívedben, s elmédben foglalkozván az olvasottakkal nyilvánvalóan megvilágosodik Előtted is: milyen magatartás jellemezze azt, aki a „maradékához választatik az Úrtól. Rámutat erre a Lukács Evangéliuma 7. részében szereplő bűnös nő, aki könnyeivel mossa és drága (nárdus) kenettel kenvén, hajával törölvén, csókolja Jézus lábait, mert a bűnbánatában összetört szív alázata könyörög kegyelemért. Hiszen menekülni szeretne, más útra kíván térni. Mindezeket addigi életének súlya alatt térdre roskadva végzi. Mit mond az Ige a „maradék”-ról?: Eképpen azért ma is van maradék a kegyelemből való választás szerint!" Megvilágosodik az Olvasó előtt: miért olyan nagyon fontos az, hogy az ember belső érzésvilágának teljes ráhagyatkozásával vallja: „Legyen meg a Te akaratod!” mert ebből következik, hogy „maradék”-ká csak az eszerint élők közül választ a Kegyelem.

 

Hitetlen Tamás: Veszteglés az ismeretlenben
A még jelenleg is hatalmas szellemi missziót teljesítő, általunk igen tisztelt Szepes Mária édesanyjának intuitív médiumitása révén jött lére. A könyv szellemi ajánlása így szól: "Ezt a könyvet neked ajánlom testvérem. Megtalálod benne feljegyezve mindazt, amire szükséged van ahhoz, hogy győzedelmeskedjél a földön." S a kötet mondanivalójának világos bölcsessége igazolja az ajánlás felelősségteljes komolyságát.

 

Hitetlen Tamás: Testi betegségek lelki okai

"Az a körülmény, hogy testben élünk, azt jelenti, hogy betegek vagyunkmert a test a lélek betegségének tünete." (Hitetlen Tamás)

 

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába I. kötet

A SZELLEMMOZGALOM TÖRTÉNETE. Az előfutárok: Swedenborg Emanuel; A prevorsti látnoknő: Friderika és orvosa dr. Justinus Kerner; Andrew Jackson Davis, a Fox nővérek. Allan Kardec a spiritizmus névadója, életrajza és művei; „Szellemi búvárok Pesti Egylet”-nek múltja és jelene. A mozgalom alakulása a világ országaiban.  Médiumitás – médiumok: maga a jelenség általában és közelebbről. Történelmet formáló médiumok. A magyarországi médiumok: Adelma, Antal, József, Pál, Eszter. ÉRDEMBEN A SZELLEMTANRÓL AVAGY A SPIRITOLÓGIÁRÓL: Mit értünk mi lélek és szellem alatt? Egészen közelről az 1870-ben megjelent „Szellem, erő, anyag” című könyv, annak bírálata és válaszok rá odaátról; a mű összevetése a Bibliával; a teremtés hat napja és a hetedik. Mit értünk életprincípium-életelv, azaz természet alatt? Vitaindító idézetek semleges szerzőktől és azokra válaszaink végső konklúzióval.  A szellem és lélek működése: A szellem teremtőképessége és mindaz, ami ezzel kapcsolatos különböző szerzőktől. Az ember aurája. Beszámoló az Egylet szellemfényképezési sikereiről képekkel. És mit mond mindezekről a természettudomány: Büchner Lajos az „Erő, anyag”-ban (1855), Francé Rezső az „Életerő elmélete” című értekezésében (1904), Loeb Jakab 1903-ban Az élet mesterséges megalkotásá”-ban, Kisfaludy György „A teremtés üzenete”-ben (1991), Vizy E. Szilveszter „Egy életem, egy halálom” 2002-es előadásában? Tantételeinkről röviden: Isten, Isten fia: Jézus Krisztus, Szentlélek, Szentháromság. Bűn, bűnbeesés, bűnhődés és ezek következményei. Férfi és nő:  különböző szerzők meghatározásai és saját álláspontunk. A meghalás lefolyása az amerikai látnok, Davis és egy orvos szerint. A reinkarnáció: jelene, saját álláspontunk, történeti tények és amit erről a Biblia mond. Miért van elfedve a múltunk és azoknak alátámasztása igaz ténnyel. A szellemtan viszonylatai a keresztény, a zsidó vallásokhoz, a keleti tanításokhoz és a tudományhoz.

 

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába II. kötet
A HALÁL UTÁNI ÁLLAPOTOK:
„Szférák a Föld és a nap között” és a „A kegyelem törvényvilága” című Adelma, illetve Eszter médium útján jött szellemnyilatkozatok alapján, a párhuzamok kiemelésével és a 7 szféráról külön-külön. Adelma elhunyt nővérének, Eliznek, a Hephata (imakönyvünk) ihletőjének nyilatkozta.  Csillagok felé: Egyes bolygókról, többek között: a Mars, Szaturnus, Merkur, Vénusz és a Jupiter állapotairól. A vallásokról általában és főleg a Bibliáról, az Ószövetségről dr. Rózsa Jenő, a múltszázad első harmadában megjelent könyve alapján, aki azt is leírja, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett a megígért messiás.  Határterületek: A kozmológiáról és az asztrológiáról. A testi betegségek lelki-szellemi okairól. A gyógyító erők, Mesmer dr. az előfutár. A szellemdelejesség és a megszállottság. Búcsú a XX. Századtól: Vay Adelma: „Egy modern keresztény hölgy hitvallása válaszul az egy modern természetkutató hitvallására.” A két világháború okairól. A lövészárok prófétája. A jövőbelátási képesség elmélete és tényei. A szellemtan hivatása napjainkban az intézményes ateizmus miatt. Amikről még szólnunk kell: Spiritiszta és spiritualista kongresszusok és ezek eltűnt egykori irodalma. Apokalipszis? Az ezzel kapcsolatos itteni és túlvilági írások és álláspontok summázása.  Függelék: Magyar spirituálék.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 15
Heti: 135
Havi: 446
Össz.: 49 062

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Könyvismertető 2.
MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK - © 2008 - 2019 - nevtelenszellem.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »