MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek." (János 14:1-2)

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába III. kötet
Önvallomások „élőben” is a túlsó partról sok tanulsággal. Mit értünk mi erkölcs alatt? A lelkiismeretben bűn terhe alatt kötelező magatartási szabályokat. Wolkenbert dr. katolikus teológus velünk szembeni vádjainak cáfolása hitvallásunk összegzésével. Az erkölcsi törvények eredete és az ezzel kapcsolatos különböző álláspontok. Nemcsak a környezet az, mely kényszerít valami magatartási többre, vagyis rossz helyett jóra. Ennek alátámasztása Ady Endre odaáti rímes önvallomásával. Prózában ugyanígy Madách Imre. A pénz hatalma a földön és mit tart erről a szellemvilág? Erkölcs a „Tízparancsolat”-ban: Isteni beavatkozás az emberi magatartásba. Az egyiptomi fogságbani zsidók életébe. A „kiválasztottság” szellemi háttere. Mózes küldetése és fellépése. Az égő csipkebokor és valóban úgy lett, amint az Úr Mózesnak előre megmondotta. A jel és a tíz csapás, majd a kivonulás. A Sinai hegy lábánál. A kőtáblák adásának jelenségei a Biblia szavaival. A különös jelenségek magyarázatai: A mai kor emberének ezekkel kapcsolatos kritikus vélekedése és amit megmagyarázunk szellemtani tételeinkkel így: A bibliai jelenségekhez hasonló szellemtani esetek: direkt szellemhang; direkt szellemírás; szellemkéznek direkt és spontán materializációja; a privityei kézjegy. Csodás dolgok a gráci Silbert Mária fizikai médiumnál. Az ígért négy biblia jelenség magyarázata, vagyis az égő csipkebokor és az égi hangnak Mózes általi észlelése, a parancsolatok bevésése a kőtáblákba; a tengeren való átkeléskori lelki állapot és a mai helyzet. A „tíz csapás” és a természeti törvények. Maguk a parancsolatok általában és egyenkint: I. „Én vagyok az Úr, a te Istened.” A földi parancsszegés szellemvilág következményének bemutatása a volt Pesti Egylet egykori ülésén odaátról elhangzottakkal (a továbbiakban manifesztáció =megnyilvánulás, rövidítetve m.) II. „Ne csinálj magadnak faragott képet.” Istenszolgálat helyett csakis földi kincseket gyűjtögető valakinek odaáti siralmas állapota (m.) III. „Istennek nevét hiába ne vedd.” IV. „Megemlékezzél a szombatnapról.” V. „Tiszteld atyádat és anyádat” és megszegésének következménye odaáti vallomás alapján. VI. „Ne ölj!” Egy megtörtént gyilkosságnak összes következménye. „A sátán hálójában” című egyleti manifesztáció szerint. VII. „Ne paráználkodjál” részletes kifejtése és „Egy úri család tragédiája” a parancs megsértése miatt (m..) VIII. „Ne lopj!” A kis és nagy tolvajok. Az Onódy-ügy kulisszatitkai. IX. „Hamis tanúságot ne tégy.” Egy hamis földi bíró odaáti állapotáról beszámoló „A hamis bíró” c. egyleti manifesztációval, továbbá túlvilági riport és egy egészen friss földi esemény, másként: Egy igazi és egy hamis zászlóvivő. (Spirit Körbeni manifesztáció. X. „Ne kívánd felebarátod házát, se mezejét, se ökrét, se szamarát, se másminemű jószágát”. És mindezekhez mit hozott Krisztus, külön-külön levonandó következtetések mellett. A bűnök felismerése és a szabadulás útja: „Hitetlen Tamás” médium útjáni művének méltatása, állásfoglalása a szellemmozgalomról és ehhez frappáns bizonyíték szolgáltatása a Spirit Körben a Kurszk katasztrófáról elhangzottakkal. A gőgről, mégpedig az állami, vallási, spiritiszta vezetőkre, az arisztokráciára, tudósokra, művészekre, vállatok vezetőire, kapitalizmusra, szocializmusra vetítve és mindezt példákkal, manifesztációkkal alátámasztva, egyben meghatározva, felsorolva a tisztességes és nem tisztességes embercsoportokat. Az önzés (fösvénység kapzsiság). Érzékiség és annak szellemi eredete, vagyis az a teremtőképesség részletezése a kétneműség és a bukás okával, de a védekezés módjaival is. Hiúság, hazugság irigység, türelmetlenség, unalom vagy restség magyarázata és az ellenük való védekezés. A nyolc boldogság. A bedfordi (USA Ohio) Magyar Szellemkutatók Társasága ZITA médiuma útján jött „A természeti erők megrendülése és a végső elszámolás” c. tanítás. Furcsa és szokatlan természeti jelenségek felsorolása napilapokból. Az 1998. szeptember 2-án lezuhant svájci repülőgép kapitányának és utasainak megnyilvánulása a Spirit Kör 1998. szeptember 6-i ülésén. Témazárás és köszönés.

 

Makk István: Az örök fejlődés kozmikus útja I. kötet
Az ezoterikus ismeretekkel rendelkezőknek is meglepő lehet a tudomány és a zseniális egyszerűség keveréke e könyvben. A szerző a krisztusi igazságok fényében magától értetődő feleletet kap a filozófia nem egy, évezredesen vitatott súlyos problémája: az Isten, az Isten és az ember, az ember és az ember, valamint az ember és a természeti világ, vagyis a kozmosz teljességének összefüggései.

 

Makk István: Az örök fejlődés kozmikus útja II. kötet
Makk István szellemi életműsorozatának e második kötetében a gömbszimbolika vizuális látványával válnak teljesen világossá születésünk, földi létünk és távozásunk rejtett kérdései, szellemi létünk célja és értelme. Az ezoterikus ismeretekkel rendelkezők számára is bizonyára meglepő lesz a kérdésfeltevések tudományos logikája és a válaszok zseniális egyszerűsége.

 

Makk István: Az örök fejlődés kozmikus útja III. kötet
Örök fejlődésünk kozmikus útján a test-lélek-szellem hármas egységében élünk, ahol testünk az eszköz, a szerszám a megvalósításhoz, de az irányító a szellemünk. A ma embere az információk áradatában szeret gyorsan és pontosan eligazodni. A lelki-szellemi útonjárásban - mint a napi élet tájékozódásában a mindenki számára értelmezhető piktogramok - az ún. gömbszimbolika segít az eligazodásban. A jelen kötet folytatja a szellemi alapelvek és törvények tárgyalását, a már jól ismert és közérthető ábrázolási módszerrel.

 

Makk István: Az örök fejlődés kozmikus útja IV. kötet
Makk István szellemi életműsorozatának e negyedik kötete által a mindannyiunkat körülvevő Természet misztériumába - az ásványvilág, növényvilág misztériumába - és e földi létre kapott csodába - testet öltött szellemünk templomába, az emberi test misztériumába nyerünk bepillantást.

 

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak
Keresztény teológusok és kutatók számára egyedülálló kincsesbánya e korszakos műmely - horderejét tekintve -  valószinüleg az elmúlt évtizedek (sőt megkockáztatjuk: A XX. század) leghatalmasabb teológiai műve (ezt majd az utókor fogja eldönteni). A szentírásra épített hittitok feltáró elemzések cáfolhatatlan alaposságúak, és megszabadítják a keresztény dogmatikát azoktól a súlyos terhektől, melyek a felekezeti megosztottsághoz vezettek, és amelyek miatt képtelen a mai kor kihívásaira hiteles választ adni. És e munka nyomán Isten szeretete, jósága és igazságossága eddig még soha nem látott fényben tündököl elő!
A reinkarnáció tanát sokan félre értelmezték, illetve eltorzították, a hivatalos egy­házak pedig az 543. évi zsinaton eretnekséggé nyilvánították. Egyebek közt ez jelentette a fő nyitányát annak a téve­déssorozatnak, melynek következményét súlyosan megsínylette a ke­reszténység, mely ma is sok esetben abszurd, a Bibliával, Isten igazságosságával szöges el­lentétben álló „hittitkok” kény­szerű elfogadásának terhét hordozza. A nyilvánvaló ellentmon­dások szőnyeg alá seprését jelentő tévedések vezettek a felekezeti megosztottsághoz, a tudo­mány és hit különválásához, az értelem száműzéséhez a hit világából, Isten létének és igazságosságának megkérdőjelezéséhez, ezáltal a polgári társadalmak hanyatlásához. A könyv a szerző életműve. Kezdetben naiv alázattal, és a hit hivatásos képviselőibe helyezett bizalommal és lelkesedéssel kopogtatott az arra hivatottak ajtaján, de legnagyobb meglepeté­sére művét agyonhallgatták, érdemi érvek nélkül elutasították, hiába kérte a benne foglaltak átgondolását, elemzését, vagy cáfolatát. Lutherhez hasonló „fogadtatásban” részesült, évtize­dekig tartó sikertelen küzdelme elkeserítette, ennek ellenére továbbra is felekezetének vallási vezetőiben kereste a megoldást. Egy mélyen hívő lelkes protestáns, aki a Sola Scriptura szi­gorú szellemében igazi protestánsként őszinte javító szándéktól vezettetve küzdött, de a modern írástudók szemlélete Krisztus óta mit sem változott. Ennek tudható be a bővített kiadás sok­szor keserűen éles kritikus hangvétele. Jelen mű egyedülálló alapossággal veszi sorra ezeket a „hittitkokat”, és a legfőbb forrással, a Bibliával cáfolja létjogosultságukat.  

 

Hephata (Imák/Adelma-Eliz (németből))
E felettébb tisztalelkű asszonynak több írásos műve is született, többek között a Hephata című imádságoskönyv, melyet a báróné saját imáiból válogatva állított össze, az élet szinte minden területét érintően.

A szellemtan iránt komoly, elmélyült érdeklődést tanúsítók és a köri munkát folytatók a szellemtani irodalommal való ismerkedés első szakaszában találkoznak a Hephata (Effata) című imakönyvvel. Szerzője Vay Adelma (1840-1925) a magyarországi szellemtani munka legerőteljesebb médiuma, gyógyítója és írója. Férjével, anyósával (Vay Ödön, Vay Katalin) és Dr. Grünhut Adolffal, egyesület-alapítók, és a szervezetszerű szellemtani munkálkodás elindítói, a spiritizmus tanításainak bátor beemelői a magyar szellemi élet vérkeringésébe és fogalomrendszerébe.

Az imákat és rövid elmélkedéseket tartalmazó könyvecske címét Adelma adta. Effáta, arám szó, jelentése: nyílj meg, amit Jézus mondott a dadogó süket meggyógyításakor. (Márk 7, 3.1)

Mivel a köri munkát végzők között, régtől fogva gyakorlattá vált találkozóik végén imát mondani a szenvedő lelkekért, sokan a Hephatában található imát olvassák fel, mondják el. 

 

Biró László: A szellemvilág tanítása
Idézet a könyvből: "A könyv címét a szó szoros értelmében kell venni, mert a tartalma a spiritiszták-szellemtanosok százötven éves munkájának eredménye. A könyv tartalma szinte teljes terjedelmében a szellemvilág képviselőinek tanításait foglalja magába, melyeket író és beszélő médiumok által adtak át az emberiségnek. Ez a munka, a Szentlélek szellemi közösségének a megnyilvánulása Krisztus Urunk ígérete szerint." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 15
Heti: 145
Havi: 456
Össz.: 49 072

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Könyvismertető 3.
MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK - © 2008 - 2019 - nevtelenszellem.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »